Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

Μπορώ να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Δικαιούσθε βάσει του νόμου, να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, ήτοι φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική σας δραστηριότητα, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων κατωτέρω, δηλώνοντάς το στην εταιρεία εντός 14 ημερών από τότε

–  που αποκτήσατε την φυσική κατοχή των αγαθών, ή

– σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά: από τότε που αποκτήσατε την φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Σημειώνεται ότι η υπαναχώρηση δεν ισχύει σε περίπτωση των νομικών προσώπων!

Προκειμένου  να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα ενημερώσετε την εταιρεία με κάθε εύλογο μέσο  για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών περιλαμβάνοντας μια ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης, (όλως ενδεικτικά):

– επιστολή με ταχυδρομείο ή κούριερ

– με email στο info@chicwine.gr

Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με e-mail η Εταιρεία θα σας στείλει επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής σας. Ωστόσο, βάσει του νόμου φέρετε ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Υποχρεώσεις του Πελάτη για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης:

Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει γίνει καμία χρήση,  στην πλήρη αρχική του συσκευασία, η οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση (πέρα από τυχόν φθορές που θα έχουν δημιουργηθεί κατά τη μεταφορά), καθώς και να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτότυπης ή αντιγράφου της απόδειξης αγοράς.

Ο Πελάτης επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Ο Πελάτης φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους, επιδεικνύοντας την ίδια επιμέλεια με την οποία θα εξέταζε το προϊόν σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

Συνέπειες υπαναχώρησης:

Εάν ο Πελάτης υπαναχωρήσει νομίμως από την παρούσα σύμβαση με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία θα επιστρέψει τυχόν καταβληθέν χρηματικό αντίτιμο που έλαβε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης αν αυτά καταβλήθηκαν από τον Πελάτη – εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του Πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί η Εταιρεία την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση.

Στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και εν συνεχεία η τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια ώστε το ποσό να πιστωθεί στην πιστωτική κάρτα. Επισημαίνεται ότι κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

Στη δε περίπτωση που έχει γίνει πληρωμή με αντικαταβολή, η Εταιρεία θα καταβάλει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της υποδεικνύει ο Πελάτης με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@chicwine.gr  ή τηλεφωνικά, στο  2107238415, κατ’ επιλογήν του Πελάτη. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της εφόσον κατέθεσε το ποσό στον δηλωθέντα λογαριασμό (η ορθότητα του οποίου αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη) και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος του Πελάτη.

H Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα Προϊόντα ή μέχρις ότου ο Πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά.

Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα Προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να ισχύει η υπαναχώρηση, εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αναλογούν στο μέρος των Προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα της Εταιρείας εξαιτίας σφαλμάτων του Πελάτη κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που επιβαρύνουν την Εταιρεία.

Πολιτική Επιστροφών

Εφόσον ο Πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να προβεί σε επιστροφή του Προϊόντος και η Εταιρεία θα του επιστρέψει το κόστος που ο Πελάτης κατέβαλε για το Προϊόν, αφαιρουμένων όμως των δαπανών για την αποστολή του Προϊόντος στον Πελάτη από την Εταιρεία. Επιπροσθέτως, ο Πελάτης σε μία τέτοια περίπτωση επιβαρύνεται ο ίδιος με τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος στην Εταιρεία. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει γίνει καμία χρήση, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, η οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση (πέρα από τυχόν φθορές που θα έχουν δημιουργηθεί κατά τη μεταφορά), καθώς και να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτότυπης ή αντιγράφου της απόδειξης αγοράς.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί προσαρμογή του Προϊόντος, ο Πελάτης θα χρεώνεται με τα έξοδα αποστολής του Προϊόντος στην Εταιρεία, καθώς και με τα έξοδα της εκ νέου αποστολής του προσαρμοσμένου Προϊόντος από την Εταιρεία στον Πελάτη.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα διατραπεζικής μεταφοράς οποιουδήποτε χρηματικού ποσού προς την Εταιρεία.